Category Archives: B.Sc.(Bio-Chemistry)

>Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.

>

Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.

>இணை நிர்ணயக் கல்வி பரிசீலிப்புக்குழு – கல்வித்தகுதிகள் பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இம்மானிலத்திலுள்ள அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களால் வழங்கப்படும் இளம் அறிவியல் (உயிரின வேதியியல்) B.Sc., (Bio-Chemistry) பட்டப்படிப்பினை இளம் அறிவியல் (வேதியியல்) B.Sc., (Chemistry) பட்டப்படிப்பிற்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக பரிந்துாக்க இயலாது – ஆணை வெளியிடுதல்

>

இணை நிர்ணயக் கல்வி பரிசீலிப்புக்குழு – கல்வித்தகுதிகள் பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இம்மானிலத்திலுள்ள அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களால் வழங்கப்படும் இளம் அறிவியல் (உயிரின வேதியியல்) B.Sc., (Bio-Chemistry) பட்டப்படிப்பினை இளம் அறிவியல் (வேதியியல்) B.Sc., (Chemistry) பட்டப்படிப்பிற்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக பரிந்துாக்க இயலாது – ஆணை வெளியிடுதல்