Category Archives: சர்வதேச புத்தக தினம்

அறி​வுப் புரட்​சிக்கு அடித்​த​ளம்

இங்​கி​லாந்​திலே பிறந்து வளர்ந்​த​வர் தாமஸ் பெயின்.​ பன்​னி​ரெண்​டாம் வயது வரை மட்​டுமே பள்​ளிக்​கூ​டத்​துக்​குச் சென்று படிக்​கிற வாய்ப்​பைப் பெற்ற பெயின்,​​ இள​மை​யி​லேயே வறு​மை​யின் கோரப்​பி​டி​யில் உழன்​றார்.​ ஒரே வேலை​யில் நிலைத்து நிற்க முடி​யாத சூழ​லி​லும்,​​ குடும்ப நிலைமை கார​ண​மாக வெவ்​வேறு வேலை​க​ளை​யும் செய்து பார்த்​தார்.​

க​லால் அலு​வ​ல​கத்​தில் பணி​செய்த போது அங்​குள்​ள​வர்​க​ளைத் திரட்டி உரி​மைக் குரல் எழுப்​பி​ய​தால் உயர் அதி​கா​ரி​க​ளால் அவ்​வே​லையி​லி​ருந்து விரட்​டப்​பட்​டார் பெயின்.​ வறு​மை​யின் உச்​சத்​தில் வாடிய அக்​கால கட்​டத்​தில்​தான்,​​ பின்​னர் உல​கப் புகழ்​பெற்​ற​வ​ராக விளங்​கிய பெஞ்​ச​மின் பிராங்​கி​ளி​னைச் சந்​தித்​தார்.​ பெஞ்​ச​மின் பிராங்​கி​ளின் அப்​போது இங்​கி​லாந்து காலனி நாடு​க​ளின் கமி​ஷ​ன​ரா​கப் பணி​யாற்​றிக் கொண்​டி​ருந்​தார்.

பெ​யி​னின் பிரச்​னை​யைப் பரி​வு​டன் கேட்​ட​றிந்த பிராங்​கி​ளின்,​​ பெயி​னுக்​குள் உறங்​கிக்​கொண்​டி​ருந்த உள்​ளொ​ளியை ஓர​ளவு புரிந்​து​கொண்ட நிலை​யில் அவ​ருக்கு ஒரு பரிந்​து​ரைக் கடி​தத்​தைக் கொடுத்து அமெ​ரிக்​கா​வில் அப்​போது வசித்​து​வந்த தனது மரு​ம​க​னி​டம் அனுப்​பி​னார்.​ 1977-ம் ஆண்டு தனது முப்​பத்​தே​ழா​வது வய​தில் பெயின் அமெ​ரிக்​கா​வில் உள்ள ஃபி​டெல்​பியா நக​ருக்​குச் சென்​றார்.​

“பென்​ஸில்​வே​னியா மேக​ஸின்’ என்ற இத​ழின் ஆசி​ரி​யர் பொறுப்பு நம்​பிக்​கை​யு​டன் பெயி​னுக்கு அளிக்​கப்​பட்​டது.​ கறுப்பு இன நீக்ரோ மக்​க​ளுக்கு அமெ​ரிக்​கா​வில் இழைக்​கப்​பட்ட கொடு​மை​கள் குறித்து ஒரு கட்​டுரை எழு​தி​னார்.​ இக்​கட்​டுரை வெளி​வந்து ஐந்து வாரங்​க​ளில் அமெ​ரிக்​கா​வில் முதன் முத​லாக “அடிமை எதிர்ப்​புச் சங்​கம்’ உரு​வா​னது.​ச​மூ​கக் கொடு​மை​கள் குறித்​தும், மக்​கள் படும் அவ​தி​கள் குறித்​தும் தொடர்ந்து கட்​டு​ரை​க​ளும் சிறு பிர​சு​ரங்​க​ளும் எழுதி வெளி​யிட்டு வந்​தார் தாமஸ்​பெ​யின்.​ இப்​பி​ர​சு​ரங்​க​ளுக்கு மக்​க​ளி​டத்​தில் அமோக வர​வேற்​புக் கிடைத்​த​தோடு,​​ படிப்​ப​டி​யாக விழிப்​பு​ணர்வு ஏற்​ப​டத் தொடங்​கி​யது.​

“இங்​கி​லாந்தி​லி​ருந்து அமெ​ரிக்கா பிரி​வது தவிர்க்க முடி​யாது’ என்ற கருத்தை அழுத்​தம் திருத்​த​மா​கத் தனது எழுத்​து​கள் மூலம் தொடர்ந்து வாதிட்டு வந்​தார் தாமஸ்​பெ​யின்.​ “இங்​கி​லாந்து’ எனும் தேசத்​துக்கு கீழ்ப்​ப​டிந்த அடிமை நாடாக எக்​கா​ர​ணம் கொண்​டும் அமெ​ரிக்கா நீடிக்​கக் கூடாது என்​ப​தற்கு அடுக்​க​டுக்​கான ஆதா​ரங்​களை அடிப்​ப​டை​யா​கக் கொண்டு “பகுத்​த​றிவு’ எனும் தலைப்​பில் ஒரு சிறு நூலை எழுதி வெளி​யிட்​டார்.​
​இங்​கி​லாந்​தில் பிறந்​தி​ருந்​தா​லும்,​​ பெயி​னுக்கு,​​ அமெ​ரிக்கா புகுந்த வீடாக விளங்​கி​னா​லும்,​​ இங்​கி​லாந்​தின் முடி​யாட்​சிக்கு எதி​ரா​கக் குடி​யாட்​சித் தத்​து​வத்தை வலி​யு​றுத்தி அவர் எழு​திய “பகுத்​த​றிவு’ நூல் அமெ​ரிக்​கர்​க​ளையே ஆச்​ச​ரி​யத்​தில் ஆழ்த்​தி​யது.​
1776-ம் ஆண்டு ஜன​வரி 10-ம் தேதி,​​ “பகுத்​த​றிவு’ நூல் வெளி​யி​டப்​பட்​டது.​ “ஓர் ஆங்​கி​லே​ய​ரால் எழு​தப்​பெற்​றது’ என்ற குறிப்​பு​டன் வெளி​யான இந்த நூல், வெளி​வந்த மூன்று மாதங்​க​ளில் 1,20,000 பிர​தி​கள் விற்​றுத் தீர்ந்​தன.​ வெகு விரை​வில் ஐந்து லட்​சம் பிர​தி​கள் எவ்​வித முயற்​சி​யும் எடுக்​கா​ம​லேயே விற்​ப​னை​யா​னது.​
​அன்​றி​ருந்த மக்​கள் தொகை​யைக் கணக்​கில் எடுத்​துப் பார்த்​தால்,​​ அமெ​ரிக்​கா​வில் அன்​றி​ருந்த பதி​மூன்று கால​னி​க​ளில் வாழ்ந்த எழு​தப்​ப​டிக்​கத் தெரிந்த அனை​வ​ரின் கையி​லும் இந்​தச் சிறு​நூல் இருந்​தி​ருக்க வேண்​டும் என்று கணிக்க முடி​கி​றது.​
சிங்​கம் அமர வேண்​டிய இடத்​தில் ஒரு கழுதை அமர நேரிட்டு மனித சமூ​கமே கேலி செய்​யும்​ப​டி​யான ஒரு நிலை​மையை அது அடிக்​கடி தோற்​று​வித்து விடு​கி​றது” என்று முடி​யாட்​சி​யால் ஏற்​ப​டக்​கூ​டிய கேடு​கள் குறித்து இந்நூ​லில் எரி​ம​லை​யாய் வெடித்​தி​ருக்​கி​றார் தாமஸ்​பெ​யின்.​ “”முட்​டாள்​கள்,​​ போக்​கி​ரி​கள்,​​ தகு​தி​யற்​ற​வர்​கள் ஏற்​றம் காண்​ப​தற்கு அது வழி​யைத் திறந்து விடு​கி​றது” என்று எழுத்​துச் சாட்டை கொண்டு விளா​சி​யுள்​ளார் பெயின்.​
தா​மஸ்​பெ​யி​னின் அர்த்​த​மும் அழுத்​த​மும் ஆவே​ச​மும் அடங்​கிய வாதங்​கள் நிறைந்த “பகுத்​த​றிவு’ எனும் துண்​டுப் பிர​சு​ரம் போன்ற வெறும் 47 பக்​கங்​களை மட்​டுமே உள்​ள​டக்​கிய இச்​சி​று​நூல் அமெ​ரிக்​கா​வில் ஒரு பெரும் அர​சி​யல் அதிர்​வ​லையை உரு​வாக்​கி​யது.​
“உட​ன​டி​யா​கப் பய​ன​ளித்து,​​ படர்ந்து,​​ செல்​வாக்​குள்​ள​தாக நீடித்து நிலைத்​து​விட்ட வேறு எந்த நூலை​யும் எந்த மனி​த​னும் இப்​படி எழு​தி​ய​தில்லை” என்று “பகுத்​த​றிவு’ நூல் குறித்து தனது கருத்தை “அமெ​ரிக்​கப் புரட்​சி​யின் வர​லாறு’ என்ற தனது நூலில் பதிவு செய்​துள்​ளார் ஜார்ஜ் டிரெவி​லி​யன்.​
தா​மஸ்​பெ​யி​னின் “பகுத்​த​றிவு’ நூல் வெளி​யான ஆறு மாதங்​க​ளுக்​குள் அமெ​ரிக்​கக் கண்​டத்து காங்​கி​ரஸ், ஃபி​ல​டெல்​பி​யா​வில் உள்ள அர​சாங்க மாளி​கை​யில் கூடி அமெ​ரிக்க ஐக்​கிய நாடு​க​ளின் ​ சுதந்​தி​ரத்​தைப் பிர​க​ட​னம் செய்​தது.​
இங்​கி​லாந்​தி​ட​மி​ருந்து சுதந்​தி​ர​மாக,​​ சுயேச்​சை​யாக அமெ​ரிக்கா செயல்​பட அடித்​த​ள​மிட்ட நூல்​க​ளில் பிர​தா​ன​மான நூலா​கிய “பகுத்​த​றிவு’ போலவே அமெ​ரிக்​கா​வில் நில​விய நிற​வெ​றிக்​கெ​தி​ராக உரு​வெ​டுத்த நூல்​தான் “அங்​கிள் டாம்ஸ் கேபின்’
“ஹேரி​யட் பீச்​சர் ஸ்டோவ்’ என்ற பெண்​மணி அமெ​ரிக்கா நாட்​டில் சின்​சி​னாட்டி நக​ரில் ஒரு மத போத​க​ரின் மக​ளா​கப் பிறந்​தார்.​ அன்று அமெ​ரிக்​கா​வில் இருந்த நிற​வெறி கொண்ட எஜ​மா​னர்​க​ளாக விளங்​கிய வெள்​ளை​யர்​கள் பல​ரால் சித்​தி​ர​வதை செய்​யப்​பட்ட கறுப்பு நிற நீக்ரோ இன அடிமை மக்​கள் மத​போ​த​கர் நடத்​திய பாட​சா​லைக்​குத் தப்​பித்து வந்து தஞ்​சம் புகுந்​த​னர்.​
அவர்​க​ளின் கண்​ணீர்க் கதை​க​ளைக் கேட்​டுக் கேட்டு மத​போ​த​க​ரின் மகள் ஹேரி​யட் பீச்​சர் ஸ்டோவ் மனம் நெகிழ்ந்து எழு​திய காவி​யம்​தான் “அங்​கிள் டாம்ஸ் கேபின்’.​
இரண்டு பாகங்​க​ளைக் கொண்ட மிகப்​பெ​ரிய நூலாம் “அங்​கிள் டாம்ஸ் கேபின்’ 1852-ம் ஆண்டு வெளி​யி​டப்​பட்​டது.​ இது​தான் ஹேரி​யட் எழு​திய முதல் நூல்.​ அந்​நூல் அச்​ச​டித்து வெளி​யான ஐயா​யி​ரம் பிர​தி​க​ளில் முதல் நாளே மூவா​யி​ரம் பிர​தி​கள் விற்​றுத் தீர்ந்​தன.​ மீத​முள்ள இரண்​டா​யி​ரம் பிர​தி​க​ளும் அடுத்த நாளே விற்​கப்​பட்​டு​விட்​டன.​
இந்​நூல் வெளி​யான ஓராண்​டுக்​குள் மூன்று லட்​சம் பிர​தி​கள் அமெ​ரிக்​கா​வில் மட்​டும் விற்​றன.​ அக்​கா​லத்​தி​லேயே நவீன விசை​யால் இயங்​கிய எட்டு அச்சு இயந்​தி​ரங்​கள் இரவு பக​லாக ஓடி இந்த நூலைத் தொடர்ந்து அச்​ச​டித்த வண்​ண​மி​ருந்​தன.​ இரண்டே ஆண்​டு​க​ளுக்​குள் உல​கெங்​கும் சுமார் அறு​பது மொழி​க​ளில் இந்​நூல் மொழி​யாக்​கம் செய்​யப்​பட்டு வெளி​வந்​தது.​
ஹே​ரி​யட்​டின் நூல் ஆதிக்க நிற​வெ​றிக்கு எதி​ராக ஒரு பெரும் போரை உரு​வாக்க மக்​களை ஆயத்​தப்​ப​டுத்த முனைந்​தது.​ “”இந்த உள்​நாட்டு யுத்​தத்தை உரு​வாக்​கிய புத்​த​கத்தை எழு​திய சிறு​பெண்” என்று ஹேரி​யட் குறித்து,​​ ஆப்​ர​காம் லிங்​கன் கருத்​துத் தெரி​வித்​துள்​ளார்.​
ச​மூ​கப் போக்​கு​க​ளைச்​சாடி மனித குலத்​தைச் சிந்​திக்க வைக்​கும் புத்​த​கங்​கள் வெளி​வந்​த​தைப் போலவே,​​ இயற்கை குறித்​தும்,​​ மனி​த​குல வர​லாறு பற்​றி​யும்,​​ ஆய்வு நோக்​கி​லும் அறி​வி​யல் பார்​வை​யி​லும் நூல்​கள் பல வெளி​வ​ரத் தொடங்​கின.​ இந்த வரி​சை​யில் டார்​வின் எழு​திய “உயி​ரி​னங்​க​ளின் தோற்​று​வாய்’ மனி​த​னின் வழி​வ​ழி​யாக வந்த சிந்​த​னைப் போக்​கையே மடை​மாற்​றம் செய்​வித்​தது.​
“பீகிள்’ என்ற ஆய்​வுக் கப்ப​லில் பய​ணித்து ஐந்​தாண்​டு​கள் மேற்​கொண்ட கட​லாய்​வுக்​குப் பிறகு அப்​போது கிடைக்​கப்​பெற்ற விலங்​கு​க​ளின் எலும்​புக் கூடு​கள்,​​ ராட்​சத ஆமை​கள்,​​ புழு பூச்​சி​கள்,​​ விநோத விலங்​கி​னங்​கள்,​​ தாவ​ரங்​கள் போன்​ற​வற்​றைக் கொண்டு ஆழ​மா​க​வும் வித்​தி​யா​ச​மா​க​வும் ஆய்​வு​களை மேற்​கொண்​டார் விஞ்​ஞானி ​ டார்​வின்.​
இந்த ஆய்​வின் விளை​வாய் “இயற்​கை​யின் தோற்​றம்’,​ “வாழ்க்​கைப் போராட்​டம்’,​ “தகுதி மிக்​கது மிஞ்​சு​வது’ என்ற தனது அரி​தி​னும் அரி​தான கண்​டு​பி​டிப்​பு​களை உள்​ள​டக்கி “உயி​ரி​னங்​க​ளின் தோற்​று​வாய்’ என்ற பூவு​ல​கச் சிந்​த​னை​யைப் புரட்​டிப் போட்ட நூலை எழு​தி​மு​டித்​தார்.​ இந்​நூல் புதிய கேள்​வி​யை​யும் பல​ரின் மத்​தி​யில் சர்ச்​சை​யை​யும் உரு​வாக்​கி​யது.​ ஆனால்,​​ காலத்தை வென்ற கருத்​துக் கரு​வூ​ல​மாக அந்​நூல் இப்​போது உல​கோ​ரால் ஒப்​புக் கொள்​ளப்​பட்​டுள்​ளது.​
டார்​வி​னின் சம​கா​லத்​தில் வாழ்ந்த கார்ல் மார்க்​ஸின் “மூல​த​னம்’ என்ற நூல் இதே அள​வுக்கு உல​கின் கவ​னத்தை ஈர்த்​தது.​ மனி​த​குல சமூ​கப் பொரு​ளா​தார அடிப்​படை மாற்​றம் குறித்து “மூல​த​னம்’ நூல் அலசி ஆராய்ந்​துள்​ளது.​
“இது​வரை அகில உல​க​ள​வில் தோன்​றிய அறி​ஞர்​கள் அனை​வ​ரும் உல​கின் போக்​கு​களை விமர்​சித்​துள்​ள​னர்,​​ வியாக்​கி​யா​னம் செய்​துள்​ள​னர்.​ ஆனால்,​​ கார்ல் மார்க்ஸ் தனது “மூல​த​னம்’ நூலின் மூல​மாக உலகை மாற்றி அமைக்​கிற சூத்​தி​ரத்​தைச் சொல்​லி​யி​ருக்​கி​றார்’ என்று “மூல​த​னம்’ வெளி​வந்த பிறகு தத்​து​வக்​கீர்த்​தி​மிக்​கோர் தங்​க​ளது கருத்தை வெளி​யிட்​டுள்​ள​னர்.​
“மூல​த​னம்’ நூலை உரு​வாக்​கப் பதி​னைந்து ஆண்​டு​கள் முழுக்க முழுக்க ஐக்​கி​யப்​பட்டு ஈடு​பாட்​டோடு அர்ப்​ப​ணித்து உழைத்​தார் கார்ல் மார்க்ஸ்.​ இந்த நூலை உரு​வாக்​கு​வ​தில் உட​னி​ருந்து அரும்​ப​ணி​யாற்​றி​ய​தோடு,​​ முறைப்​ப​டுத்தி அச்​சிட்டு வெளிக்​கொ​ணர்​வ​தில் தோழ​மைக்கு இலக்​க​ணம் வகுத்த கார்ல் மார்க்​ஸின் நெருங்​கிய தத்​து​வ​யி​யல் ஆய்​வா​ளர் பிர​ட​ரிக் எங்​கெல்ஸ் பெரும் பங்​காற்​றி​யுள்​ளார்.​ ஒரு நூல் சமூக அமைப்பை மாற்​றும் வல்​ல​மை​யு​டை​யது என்​ப​தற்கு “மூல​த​னம்’ ஒரு சிறந்த முன்​னு​தா​ர​ணம்.​
“எத்​தனை நூல்​களை வாசிக்​கி​றோம் என்​ப​தல்ல…​ எத்​த​கைய நூல்​களை வாசிக்​கி​றோம் என்​ப​து​தான் முக்​கி​யம்” என்​றார் ஜவா​ஹர்​லால் நேரு.​ ​
ஒரு “சத்​திய சோதனை’ நெல்​சன் மண்​டே​லாவை சிந்​திக்​கத் தூண்​டி​யது போல,​​ ஒரு “திருக்​கு​றள்’ மகாத்மா காந்​தி​ய​டி​களை வியப்​புக்​குள்​ளாக்​கி​யது போல,​​ நம் மண்​ணில் தோன்​றிய மாபெ​ரும் மனி​தர்​க​ளின் மகத்​தான கருத்​து​கள் ஞானப் பெட்​ட​கங்​க​ளா​கப் புத்​தக வடி​வில் நம்​முன் விரிந்து கிடக்​கின்​றன.​
இல்​லந்​தோ​றும் நூல​கங்​களை உரு​வாக்க நாம் உறு​தி​யேற்க வேண்​டும்.​ “நூல​க​மில்லா ஊரில் குடி​யி​ருக்க வேண்​டாம்’ என்ற புது​மொ​ழியை திக்​கெட்​டும் பரப்ப வேண்​டும்.​ “நல்ல நூல்​களே நல்ல நண்​பர்​கள்’ என்ற சிந்​தனை இளைய நெஞ்​சங்​க​ளின் இத​யத்​தில் கல்​வெட்​டாய்ப் பதிக்​கப்​பட வேண்​டும்.

இன்று சர்வதேச புத்தக தினம்

நூலகம்; இல்லையெனில் சிறை: நான் மட்டுமே வாழ வேண்டும் எனும் நிர்ப்பந்தத் தோடு தனித் தீவுக்கு அனுப்பினாலும், போவதற்கு நான் தயார்… புத்தகங்களோடு போக அனுமதித்தால். – நேரு
நேரம் வீணாகிறதே என்று பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் அற்றவர்கள், புத்தகங் களை வாசிப்பவர்கள் மட்டுமே. – அண்ணாதுரை.
உங்களிடம் ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தால் என்ன செய் வீர்கள்…? நான் ஒரு புத்தகம் வாங்குவேன் – அப்துல் கலாம்.
தொலைக்காட்சியால் கற்றுக் கொள்ள நிறைய இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக் கொள்கிறேன். யாராவது அதை ‘ஆன்’ செய் தாலே, நான் பக்கத்து அறைக் குள் சென்று கதவைத் தாழிட்டுக் கொண்டு ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்க ஆரம்பித்து விடுவேன். – க்ரூசோ மார்க்ஸ்.
என் முப்பதாண்டுக் காலத் தில் ஒரே போக்கிடமாய் இருந் தவை புத்தகங்களே. – நெல்சன் மண்டேலா.
நூலகங்களைக் கட்டுங்கள்; இல்லையேல் சிறைச்சாலைகளைக் கட்ட வேண்டி வரும். – மாவீரன் நெப்போலியன்.

புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது: புதுப்புது விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள புத்தகங்களை வாங்குவதில் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இளைஞர்கள். புத்தகம் படிப்பதற்காக, ஷாப்பிங், சினிமா, விளையாட்டு என, அனைத்தையும் கூட தியாகம் செய்து விடுகின்றனர். ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா? உண்மை தான்! ஆனால், இது இங்கல்ல… அமெரிக்காவில்! சமீபத்திய ஆய்வில் தான் இவ்விஷயம் தெரிய வந்துள்ளது. இந்தியா நிலை என்ன? நம் இளைஞர்களும் சளைத்தவர்கள் அல்ல; படிக்கின்றனர். இணையம், இ-புக், இ-ரீடர் என்று நவீன தொழில்நுட்பம் பெருகியுள்ள இக்காலத்தில், இளைய தலைமுறையினர் மற்றும் குழந்தைகளிடம், புத்தகத்தின் செல்வாக்கு குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பது, சிலரின் கருத்தாக, ஆதங்கமாக, வேதனையாகக் கூட இருக்கிறது. உண்மை அதுதானா என்பது தீர ஆராயப்பட வேண்டியதுதான்.
இந்திய மக்கள் தொகையில் 65 சதவீதம் பேர், 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைய சமுதாயத்தினர் தான். இவர்களில் 20 லிருந்து 24 வயது வரை உள்ள இளைஞர்களில், 33 சதவீதம் பேர் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பிற படிப்புகள் படித்தவர்கள்; 59 சதவீத இளைஞர்கள், பணிபுரிபவர்கள். சமீபத்தில், டில்லியில் புத்தகச் சந்தை நடந்தது. உலக அளவில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்த சந்தை இது. இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு பதிப்பாளர்கள் 1,200 பேர், இதில் கலந்து கொண்டனர். மொத்தம் 2,400 கடைகள்; இவற்றில் 35 கடைகள், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவை.
இப்புத்தகச் சந்தையைத் துவக்கி வைத்த மத்திய அமைச்சர் கபில் சிபல் கூறுகையில்,’நவீன தொழில் நுட்பம், குழந்தைகளின் புத்தக வாசிப்பைக் குறைத்து விட்டது என்பதை நான் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டேன்’ என, கூறினார். டில்லி புத்தகச் சந்தைக்கு, இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகப் பிரியர்கள் வந்துள்ளனர். இவர்களில் இளைஞர்கள் தன்னம் பிக்கை ஊட்டும் புத்தகங்கள், வெற்றி பெற வழிகாட்டும் நூல்கள், யோகா புத்தகங்கள், தேர்வை எதிர்கொள்ள வழிகாட்டும் நூல்களை விரும்பி வாங்கியதாக, நாளிதழ் செய்திகள் கூறுகின்றன. அண்மையில் நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் பற்றி, இந்திய இளைஞர்களிடையே ஓர் ஆய்வு நடத்தியது. அதில், செய்திகள் மற்றும் தகவல்கள் அறிவதற்காக, 63 சதவீத இளைஞர்கள், நாளிதழ்களையும், 17 சதவீதம் பேர், வார, மாத பத்திரிகைகளையும் நாடுகின்றனர் என்றும், செய்திகளுக்காக இணையத்தை நாடுவோர், வெறும் 7 சதவீதம் தான் என்பதும், தெரிய வந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு, இந்திய இளைஞர்களிடையே, படிக்கும் பழக்கம் இன்னும் குறைந்து விடவில்லை என்பதை காட்டுகிறது.
தமிழகத்தில்? மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் கூறியதாவது: புத்தகம் படிப்பது, குறைந்து கொண்டே வருகிறது. புத்தகப் படிப்பு குறைவதற்கு, ஊடகங்கள் தான் காரணம். ஊடகங்கள், செய்திகளை மட்டுமே தருவன; நாம் விரும்புவதைத் தருவது புத்தகம். செய்திகளைத் திணிப்பது, ஊடகம். இதனால், ஊடகத் தகவல்களை, நாம் விரும்பியோ, விரும்பாமலோ ஏற்றுக் கொள்ளும் நிர்ப்பந்தம் இருக்கிறது. புத்தக விற்பனை அதிகரித்துள் ளது உண்மை தான். ஆனால், இன்றைய இளைஞர்களின் கல்வியறிவுப் பெருக்கத்தோடும், மக்கள் தொகையோடும் ஒப்பிடும் போது, இது ஒன்றுமே இல்லை. இன்று எந்த அரசியல் அமைப்புக்கும், புத்தக வாசிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லை. எனது வகுப்பில் பாடம் எடுக்கும்போது, உணர்ச்சிபூர்வமான எந்த விஷயத்தைச் சொன்னாலும், மாணவர்களிடம் எவ்வித சலனமும் ஏற்படுவதில்லை. கிராமப்புற மாணவர்களிடம் கொஞ்சம் உணர்ச்சி இருக்கிறது. இவ்வாறு, பேராசிரியர் ராஜாங்கம் கூறினார்.
நூலகத் துறையின் முன்னாள் இயக்குனர் தில்லைநாயகம் ஓர் இணையதளப் பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது: வாசிப்புத் திறன் அதிகரித்துள்ளது என்ற புள்ளிவிவரம், மாயையே. வாசிப்புத் திறன் கூடியிருந்தால், இந்த நாடு மேன்மையான சமூக மாற்றத்தைச் சந்தித்திருக்கும். கல்லூரி, பள்ளிகளில் படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இவர்களின் வாசிப்பு, தொழில்முறை வாசிப்பாக (புரொபஷனல் ரீடிங்) மட்டுமே இருக்கிறது. மன அழுத்த நோய் அதிகரிப்பதற்குக் காரணம், புத்தக வாசிப்புப் பழக்கம் இல்லாததுதான். முன்பு பள்ளிகளில் நூலகத்துக்கு என்று ஒரு வகுப்பு இருந்தது. இப்போது அது இல்லை. இவ்வாறு தில்லைநாயகம் கூறியிருக்கிறார்.

இதற்கு நேர்மாறாக, புத்தக வாசிப்பு அதிகரித்துள்ளது என்பது, நெல்லை மனோன்மணியம் பல்கலை தமிழியல்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் அ.ராமசாமியின் கருத்து. ‘கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், தமிழ் பதிப்பகங்களின் எண்ணிக்கையும், புத்தக விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது. இளைஞர்களில் குறிப்பாக ஐ.டி., துறையில் இருப்பவர்கள், புத்தகம் மற்றும் இணையதளத்தில் தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றனர்’ என்பது, அவர் வாதம். காலச்சுவடு பத்திரிகையின் ஆசிரியர் கண்ணனும், இதே கருத்தை முன்வைக்கிறார். அவர் கூறியதாவது: புத்தகம், இ-புக், இ-ரீடர் என்ற பாகுபாடு அவசியமற்றது. மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். சென்னைப் புத்தகக் கண்காட்சிக்கு கணிசமான அளவில் இளைஞர்கள் வந்திருந்தனர். ஆங்கில புத்தக வாசிப்பு அதிகரித்துள்ளது என்றாலும், தமிழ்வழிக் கல்வி தடுமாறும் இக்காலத்தில், எப்படி இவ்வளவு இளைஞர்கள் தமிழ் புத்தகங்களை நாடி வருகின்றனர் என்பது எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது. ஆனால், தமிழில் வாசிப்பு குறைவதற்கு, தமிழ்வழிக் கல்விக்கு முக்கியத்துவமின்மை, ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல், குழந்தை இலக்கியம், தரமான பதிப்பு, பரந்து விரிந்த சந்தை, உடனடி வெளியீடு ஆகியவை தமிழ் பதிப்புலகில் இல்லாதது என, பல காரணங்களைச் சொல்லலாம். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்ப் பதிப்புலகில் ஏற்பட்ட மாற்றம் தான், வாசிப்புப் பழக்கம் குறையவில்லை என்று காட்டுகிறது. ஆனால் நம் மக்கள் தொகைக்கு முன், இதெல்லாம் சாதாரணம் தான். இவ்வாறு கண்ணன் கூறுகிறார்.

கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் பத்ரி சேஷாத்ரி கூறியதாவது: இளைஞர்கள், கதைகளை விட, பிறதுறைப் புத்தகங்களை அதிகம் நாடுகின்றனர். தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டிலும் புத்தக வெளியீடு அதிகமாகியிருக்கிறது. 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பை விட இப்போது, இரண்டு, மூன்று மடங்கு புத்தகங்கள் விற்பனையாகின்றன. ஆங்கில மோகத்தைக் கண்டு, நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஆங்கில மோகம் என்பதும், ஆங்கிலத்தில் புலமை என்பதும் வேறு,வேறு. இன்று தினப்பத்திரிகைகள் அதிகம் விற்பனையாகின்றன. புத்தகங்கள் நிறைய கிடைக்கின்றன. தமிழிலும் படிக்கின்றனர்; ஆங்கிலத்திலும் படிக்கின்றனர். இணையம் மூலமாக அதிக நேரம் படிக்க இயலாது. இவ்வாறு பத்ரி சேஷாத்ரி கூறினார்.
எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி குறித்து, இணையதளத்தில் கூறியுள்ளதாவது: இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் மென்பொருள், ஊடகம், வங்கி, கல்லூரி, பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் என்று பணிபுரிந்தபடியே, கூர்ந்து தமிழ் இலக்கியப் போக்குகளை கவனிக்கின்றனர். படிக்கின்றனர். இன்னொரு சந்தோஷம்… இத்தனைத் தொலைக்காட்சிகளின் ஆக்கிரமிப்பிற்குப் பிறகும் மக்கள் புத்தகங்களின் மீது காட்டும் அக்கறையும், அதை வாங்குவதற்காக அலைமோதுவதைக் காண்பதும் வியப்பாக இருக்கிறது. இவ்வாறு ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

 இந்தியாவில் முதன்முதலாக, பொதுநூலகச் சட்டம் போடப்பட்டது தமிழகத்தில்தான். தமிழகத்தில் 4,600 உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 85 சதவீதப் பள்ளிகளிலும், 5,100 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 98 சதவீதப் பள்ளிகளிலும் நூலகங்கள் உள்ளதாக, 2002ல் எடுக்கப் பட்ட கணக்கெடுப்பு குறிப்பிடுகிறது. மொத்தமுள்ள 48,062 அரசு ஆரம்பப் பள்ளி நூலகங்களில், இரண்டு கோடி புத்தகங்கள் உள்ளன.

தமிழகத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே புத்தக வாசிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், சில திட்டங்கள் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன. கோவில்களில் நூலகங்கள் படிப்படியாகத் துவக்கப் பட்டு வருகின்றன. பள்ளிகளில் சில புத்தகங்களை ஒன்றாகக் கட்டி, வகுப்புகளில் தொங்கவிடும், ‘புத்தகப் பூங்கொத்து’ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தப் புத்தகங்களை அந்தந்த வகுப்பு மாணவர்கள் படித்த பின், இவை அடுத்த வகுப்புக்கு மாற்றப்படும். கடந்த 2009, செப்டம்பர் 17ல் சென்னை தேவநேயப் பாவாணர் நூலகத்தில் நடந்த விழாவில் பேசிய, பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, ‘தமிழக மாணவர்களிடையே படிக்கும் பழக்கத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில், வாரம் ஒருமுறை மாணவர்கள், நூலகங்களுக்கு அழைத்துச் செல் லப்படுவர்’ என்று அறிவித்தார். இதற்காக, ‘நமது உலகம் நூலகம்’ என்ற திட்டம் உருவாக்கப் பட்டது. 2009 அக்டோபர் 16ம் தேதி முதல் 2010 அக்டோபர் 15ம் தேதி வரை, ‘நூலக எழுச்சி’ ஆண்டாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் பாரம்பரியத்தை மறந்துவிடவில்லை, ஒட்டுமொத்தமாக நுகர்வுக் கலாசாரத்துக்கு அடிமையாகி விடவில்லை என்பதையே இவர்களின் கருத்துக்கள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
பார்வையற்றோரும் புத்தகச் சந்தையும்: பார்வையற்றோரும் புத்தகம் வாசிப்பதற்கான வசதிகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரி, டில்லி புத்தகச் சந்தையின் முன், 300 பார்வையற்றோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நாட்டில் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள் வெளியாகின்றன. இவற்றில் 700 மட்டுமே பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்காகத் தயாராகின்றன. உலக பார்வையற்றோர் யூனியன், ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வெளியாகும் புத்தகங்களில் 5 சதவீதமாவது இவர்களுக்காகத் தயாராக வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாலும், இந்தியாவில் 0.5 சதவீதப் புத்தகங்களே இவர்களுக்காகத் தயாராகின்றன. புத்தகங்கள் இல்லாவிட்டாலும் நவீன தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இ-புக், இ-ஆடியோ போன்ற வசதிகளையாவது அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களது கோரிக்கை. இந்தியாவில் புத்தகச் சந்தை நடக்கும் டில்லி, மும்பை, கோல்கட்டாவில் இவர்கள் ஆண்டுதோறும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களின் அமைப்புக்கு நாடு முழுவதும் 600 எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பதிப்பகங்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

32 பக்கங்கள்தான்: ஒவ்வொருவரும் சராசரியாக ஓராண்டில், 2,000 பக்கங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று பன்னாட்டுக் கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு நிறுவனம் பரிந் துரை செய்கிறது. ஆனால் நம்நாட்டில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக, 32 பக்கங்கள் மட்டுமே படிக்கின்றனர் என, யுனெஸ்கோ புள்ளி விவரம் கூறுகிறது.

இது புத்தகக் காலம்: ஜனவரி தொடங்கி ஏப்ரல் வரை புத்தகச் சந்தைகளின் காலமாகக் கருதப்படுகிறது. சென்னை, டில்லி, கோல்கட்டா ஆகிய இந்திய நகரங்களில் புத்தகச் சந்தை முடிந்துவிட்டது. சர்வதேச அளவில் பொலோக்னா, பீனஸ் ஏர்ஸ், கெய்ரோ, ஜெருசலம், லண்டன், பாரீஸ், செயின்ட் பீட்டர் ஸ்பர்க், தாய்பே ஆகிய நகரங்களில் முன்பின்னாக புத்தகச் சந்தைகள் தொடங்கிவிட்டன. விரைவில் அவை முடிவடைய இருக்கின்றன. பல இணையதள நூலகங்கள் இணைந்து உலக இணையதளப் புத்தகக் கண்காட்சியை நடத்துகின்றன. இதில் 25 லட்சம் புத்தகங்களைத் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இணையதள முகவரி :
சர்வதேச புத்தக தினம்: இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து நாடுகளில் குழந்தைகளுக்குப் புத்தகங்களைப் பரிசளிப்பது வழக்கம். பல ஆண்டுகளாக மார்ச் 5 அன்று உலகப் புத்தக நாள் அந்நாடுகளில் கொண்டாடப்பட்டது. ஏப்ரல் 23 புனித ஜார்ஜ் தினம். அன்று காதலன் காதலிக்கு ரோஜா கொடுத்து, அன்பைப் பரிமாறுவது மேலை நாட்டுப் பழக்கம். 1923ல் ஸ்பெயின் நாட்டில், ‘கேடலோனியா’ நகர புத்தக விற்பனையாளர்கள் ‘மிகையில் டே செர்வாண்டிஸ்’ என்ற எழுத்தாளர் மறைந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி புத்தக தினமாகப் பரிந்துரைத்தனர். ஷேக்ஸ்பியரின் பிறந்த நாள் என்பதற்காக ஏப்ரல் 23ம் தேதி சர்வதேச புத்தக தினமாக 1995ல் யுனெஸ்கோ அறிவித்தது.