2015-16ம் கல்வி ஆண்டிற்கான பத்தாம் வகுப்

2015-16ம் கல்வி ஆண்டிற்கான பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் கூடுதல் வினாக்களுடன் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. http://ow.ly/Lurk1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: