மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி மாதத்திற

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி 6 சதவீதம் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, 6 சதவீதம் உயருமானால், அகவிலைப்படி 107 சதவீதத்திலிருந்து 113 சதவீதத்தை எட்டும். http://ow.ly/GKFAs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: