புதுச்சேரி,ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிய

புதுச்சேரி,ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. http://ow.ly/BxzHV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: