தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி – 01.01.2013 நிலவரப்படி கணிதம் / இயற்பியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், முதுகலை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வுகான திருத்தப்பட்ட இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: