முதுகலை ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கான போட்டித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டன. PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் ஆவதால் பொறுமையுடன் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.

9 responses

  1. i does not get the hall ticket.some one program only show after entering the details. that page gives a comment " this pop-up-blocked". please help me to get the details.

  2. i cant get my pg hallticket sir .i get the msg pop blocked up.how to get my hall ticket ? my no ;1391468.my DOB IS 05/09/1982.PLEASE HELP ME

  3. Suleka my no.1357410.myDOB is 16.11.1976.please help me

  4. Suleka my no.1357410.myDOB is 16.11.1976.please help me

  5. hall-ticket didnt given

  6. hai respected teachers-u can download ur pg trb hallticket in any browsing centre.there is a problem in mobile browsing.

  7. Try in internet explorer orif you see 'pop up blocked' select 'alow to this ' in the same line

  8. Hi Robinson i got your hall ticket via TRB website give your mail id i ill sent

  9. My photo is missing in the hallticket. What will i do???

Leave a Reply to prakash M Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: