பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முடிவுகள‌ை www.cbse.nic.in என்ற இணையதளத்திலும் 011-24300699என்ற ஐ.வி.ஆர்.எஸ்., எண்ணில் அழைத்தும் முடிவுகளை அறியலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: