தொடக்கக்கல்வி | 2012-2013 பதவி உயர்வு மற்றும் பணியிட மாறுதல் பெற்றோர் 29.06.2012 பிற்பகலே விடுவிக்கப்பட்டு அன்றே புதிய பணியிடத்தில் சேர – தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: