இந்த ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட உள்ள ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை

இந்த ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட உள்ள ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை
முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 2,895
பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 18,311
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 5,451
ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் 634
சிறுபான்மை மொழிப்பாட
ஆசிரியர்கள் 32
உடற்கல்வி பயிற்சி ஆசிரியர்கள் 687
தையல் ஆசிரியர்கள் 47
இசை ஆசிரியர்கள் 41
ஓவிய ஆசிரியர்கள் 78
விவசாய ஆசிரியர்கள் 25
மொத்தம்: 28,201

5 responses

  1. வருடா வருடம் இப்படி தான் சொல்லுராக

  2. thanks for that infomation

  3. what about computer teachers???????????

  4. yes what about computer .

  5. ……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-O………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: