10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கடந்த 4-ந்தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. 23-ந்தேதி (திங்கட்கிழமை)யுடன் தேர்வு முடிகிறது. தேர்வு முடிந்தவுடன் 25-ந்தேதி முதல் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி தொடங்குகிறது. 25-ந்தேதி முதன்மை தேர்வர்களும், 26-ந்தேதி உதவி தேர்வர்களும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை துவக்குவர்.

 10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கடந்த 4-ந்தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. 23-ந்தேதி (திங்கட்கிழமை)யுடன் தேர்வு முடிகிறது. தேர்வு முடிந்தவுடன் 25-ந்தேதி முதல் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி தொடங்குகிறது. 25-ந்தேதி முதன்மை தேர்வர்களும், 26-ந்தேதி உதவி தேர்வர்களும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை துவக்குவர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: