சமச்சீர் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் 2011-12ம் கல்வியாண்டிற்கான மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் மற்றும் ஆங்கிலோ இந்திய பள்ளிகளுக்கான விற்பனை பிரதிகள் தமிழ்நாட்டுப் பாடநுhல் கழகத்தின் 22 மாவட்ட வட்டார அலுவலகங்களிலும் பெற்றும் கொள்ளலாம். மேற்படி பள்ளிகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் புத்தகங்களுக்கான விலை விவரங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: