வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு விதிகள்

வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு 

அ) தமிழக அரசு தமது அலுவலர்களுக்கு கீழே உள்ள பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  விழாக்களுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு நாட்கள் என வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு அனுமதிக்கிறது. (அ.நி.எண் 3 /ப.ம.நி.சீ துறை நாள் 12.01.2006 )
ஆ) மத சார்பின்றி எந்த பண்டிகைக்கு வேண்டுமானாலும் ஆண்டிற்கு நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

இ) இவ்விடுப்பினை அரை நாளாக எடுக்க இயலாது. (அ.க.எண். 118727 அ.வி. III/88-1 ப.ம.நி.சீ. துறை நாள் 04.04.87)ஈ) காலதாமத வருகைக்காக இவ்வகை விடுப்பை ஈடுகட்ட முடியாது. ஆனால் தற்செயல் விடுப்புடன் இவ்விடுப்பை இணைத்துக் கொள்ளலாம். (அரசுக் கடித எண். 24686 /அவி III / ப.ம.நி.சீ. துறை நாள் 04.04.87)          

6 responses

  1. I am a Probationary BT Asst. I would like to understand from someone that whether am i eligible for RL, Special casual Leaves or not??kindly explain?

  2. No Specific rules are available to refuse these rules to you. But it depends under the Head whom you work.

  3. Please include that RH can be combined with CLS. Ramanathan, M. A., M. Phil., B. Ed.

  4. for the probationer, he can avail only CL

  5. sir,i m working as tamil pandit in aided hr.sec.school since 2003,an another BT teacher through deployment has joined n our school 5 months before my BT promotion.can u tell me who is the senior person in my cader.some one is informed me deployment teacher is junior to me. kindlyiomnform me in detail.from:d.chandrasekaran // chandra_sekaran33@yahoo.c

  6. I want the format of medical leave form

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: